REGLEMENT STADSDICHTER HENGELO

REGLEMENT STADSDICHTER HENGELO
A. ROL EN TAKEN VAN DE STADSDICHTER
Artikel 1
De stadsdichter bekleedt een openbare functie. Hij/zij wordt steeds voor een periode van twee jaar aangesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Hengelo. De ondersteuning van de stadsdichter is de verantwoordelijkheid van de Stichting Hengelo Leest.
Artikel 2
De gemeente Hengelo heeft voor de periode 2018 t/m 2020 een vergoeding voor de stadsdichter beschikbaar gesteld. Dit bedrag is geoormerkt bij Hengelo Leest en bedraagt per zittingsjaar €800 incl. btw, uit te keren in termijnen van €400 aan het eind van elke halfjaarlijkse periode.
Artikel 3
De stadsdichter draagt bij aan het sociaal-culturele klimaat van de gemeente Hengelo. In zijn/haar ambtstermijn van twee jaar schrijft hij/zij minimaal 8 gedichten per jaar over de volgende zaken:
1. op eigen initiatief, over gebeurtenissen die hij/zij zelf van belang vindt
2. op verzoek van de gemeente Hengelo
3. op verzoek van Hengelose organisaties, instellingen en privépersonen
De onder 2 en 3 bedoelde verzoeken zijn niet dwingend; de stadsdichter bepaalt zelf of hij/zij hieraan gehoor geeft. In bepaalde gevallen – ter beoordeling van de stadsdichter en in overleg met Hengelo Leest – kan hij/zij hiervoor per gedicht een extra vergoeding vragen van minimaal €100 incl. btw.
Artikel 4
De gedichten van de stadsdichter worden gepubliceerd op de website van Hengelo Leest en de weblog van de stadsdichter op de site van Bibliotheek Hengelo. Hiertoe neemt de stadsdichter zelf het initiatief. Ook draagt hij/zij voor uit eigen werk tijdens culturele activiteiten en andere belangrijke gebeurtenissen in de stad. Tevens kan de stadsdichter in overleg met Hengelo Leest zelf het initiatief nemen tot het organiseren van andere activiteiten.
Artikel 5
Aan het eind van zijn/haar ambtstermijn kan de stadsdichter in overleg met Hengelo Leest de uitgave van een dichtbundel verzorgen, mits daarvoor extra financiering beschikbaar is. Ook stelt de stadsdichter dan een verslag op van zijn/haar in deze periode opgedane ervaringen.
B. VERKIEZING VAN DE NIEUWE STADSDICHTER
Artikel 6
De Stichting Hengelo Leest organiseert tweejaarlijks de verkiezing van de nieuwe stadsdichter d.m.v. een poëziewedstrijd, in samenwerking met:
1. de gemeente Hengelo
2. Bibliotheek Hengelo
3. Boekhandel Broekhuis
Artikel 7
Aan de verkiezing kan worden deelgenomen door iedereen die op 1 januari van het verkiezingsjaar 18 jaar of ouder is en woonachtig is in Hengelo. Daarbij geldt de restrictie, dat de functie van stadsdichter onverenigbaar is met een publieke positie bij een politieke partij of een geloofsgemeenschap. Hiermee wordt benadrukt dat de stadsdichter een onafhankelijke, verbindende functie bekleedt voor de hele Hengelose samenleving.
Artikel 8
Alle inzendingen dienen te voldoen aan de volgende formele criteria:
1. Elke deelnemer stuurt een gedicht in over het thema ‘Hengelo’; dit gedicht mag niet eerder gepubliceerd zijn. Daarnaast stuurt iedere deelnemer nog vijf andere gedichten van eigen hand in.
2. Elke deelnemer voorziet zijn/haar inzending van een motivatie, waarin is verwoord waarom hij/zij het stadsdichterschap ambieert en op welke wijze hij/zij daaraan invulling wil geven (maximaal 1 A4’tje).
3. Gedichten zijn in het Nederlands geschreven.
4. Inzendingen zijn voorzien van naam, adres, geboortedatum en -plaats.
5. Inzendingen dienen uiterlijk 1 maand voor de verkiezing te worden gestuurd naar het secretariaat van de jury: d.wevers@bibliotheekhengelo.nl
Artikel 9
Inzendingen worden in eerste instantie anoniem gejureerd, d.w.z. dat de persoonsgegevens van de inzenders niet bekend zijn bij de jury.
Artikel 10
De jury bestaat uit drie personen:
1. de secretaris van Stichting Hengelo Leest (tevens juryvoorzitter)
2. de aftredende stadsdichter
3. een aan te zoeken deskundig lid van buiten Hengelo Leest
Artikel 11
De jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van de volgende inhoudelijke criteria:
1. originaliteit/authenticiteit
2. aantrekkingskracht (word ik geraakt, humor, beeldende kracht)
3. consistentie (kwaliteit in taal en vorm, relatie vorm en inhoud)
4. binding met de stad/motivatie
5. toegankelijkheid
6. klankrijkdom (ritme/muzikaliteit)
7. presentatie van de voordracht/uitstraling (dit betreft alleen de genomineerde inzenders op de verkiezingsavond)
Artikel 12
De jury kiest uit de inzendingen de beste drie kandidaten; in voorkomende gevallen kan dit aantal worden uitgebreid. Kandidaten die niet voldoen aan de formele en inhoudelijke criteria, worden niet genomineerd. Indien geen drie maar slechts twee kandidaten aan de criteria voldoen, wordt op de verkiezingsavond de winnaar uit deze twee genomineerden gekozen. Indien slechts één kandidaat aan de criteria voldoet, wordt deze benoemd na afloop van zijn/haar presentatie.
Artikel 13
Op de verkiezingsavond worden de genomineerden uitgenodigd hun opdrachtgedicht en een van hun andere ingezonden gedichten voor te dragen. Voorafgaand aan deze presentatie vindt een gesprek plaats met de jury.
Artikel 14
De bekendmaking van de winnaar/winnares voor de periode 2018-2020 vindt plaats op 17 mei 2018 in Bibliotheek Hengelo. Het College van Burgemeester en Wethouders bekrachtigt de benoeming en maakt dit kenbaar door de aan de nieuwe stadsdichter uit te reiken wisselspeld.
Artikel 15
Zo snel mogelijk na de verkiezingsavond ontvangen de winnaar en de andere genomineerde kandidaten een schriftelijk beoordelingsverslag van de jury.
Artikel 16
Indien de jury van oordeel is dat geen enkele kandidaat aan de criteria voldoet, vindt geen verkiezing plaats. In dat geval treedt Hengelo Leest in overleg met de aftredende stadsdichter over de eventuele verlenging van zijn/haar ambtsperiode.
Artikel 17
De inzendingen worden niet teruggezonden.
Artikel 18
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.
Artikel 19
Over de verkiezingsuitslag en andere beslissingen van de jury is discussie noch briefwisseling mogelijk.
Artikel 20
Door deelname aan deze verkiezing verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement en zal, indien hij/zij wordt gekozen tot stadsdichter, zich houden aan de hierin genoemde regels en afspraken. Afwijking hiervan kan slechts na overleg met en goedkeuring door Hengelo Leest.
Aldus vastgesteld te Hengelo op 24 januari 2018 in de algemene vergadering van Stichting Hengelo Leest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.